La midada dal clima ed ils edifizis

La statistica svizra dals gas cun effect da serra cumprova: in quart da tut las emissiuns da CO2 è anc adina d'attribuir al stgaudament dals edifizis. Schebain che questa quota sa sbassa dapi intgins onns grazia a las mesiras politicas prendidas, è la via anc lunga. Ins po dentant constatar oz che la gronda part dals edifizis novs correspunda als criteris per proteger il clima. Las reglas vertentas prescrivan ch'ils edifizis novs ston vegnir construids a moda effizienta e ch'igl è da tscherner stgaudaments favuraivels a l'ambient sco la pumpa da stgaudar che na producescha naginas emissiuns da CO2. La gronda sfida èn ils edifizis existents.

Quest artitgel è protegì dal dretg d'autur.

Per plaschair inditgar Vossa adressa dad e-mail per leger l'artitgel. Future Areas Commembranzas pon prender invista directamain da quests artitgels.  S'annunziar tar u daventa commembra u commember.